Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen onderdeel van de Overeenkomst tussen Gebruiker en Amstel Uitvaarten B.V., hierna te noemen Amstel Uitvaarten, gevestigd te Amsterdam aan de Domselaerstraat 112 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68446047.

Artikel 1 – Definities

In onze Gebruiksvoorwaarden gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Inzamelingsactie: de Inzamelingsactie die op Uitvaartdonatie.nl is geplaatst door de Initiatiefnemer waarvoor Donaties worden geworven ter realisatie van een uitvaart en het voldoen van de Uitvaartkosten;
 • Inzamelingsactie pagina: webpagina op Uitvaartdonatie.nl, waarin informatie over de Inzamelingsactie staat vermeld en welke online voor eenieder toegankelijk is;
 • Dienst: de voor Amstel Uitvaarten aan te bieden Diensten, al dan niet tegen betaling, bestaande uit:
  1. Het bieden van toegang tot Uitvaartdonatie.nl,
  2. Het aanbieden van een technisch platform waarop de Initiatiefnemer de Inzamelingsactie kan starten en Donateurs geld kunnen doneren,
  3. Het ondersteunen en adviseren van Initiatiefnemers en Opdrachtgevers.

  Voor zover in deze Gebruiksvoorwaarden over ‘Diensten’ wordt gesproken, worden daarmee zowel de onderdelen van Diensten afzonderlijk als gezamenlijk bedoeld;
 • Streefbedrag: het vooraf vastgestelde gewenste bedrag aan Donaties voor een Inzamelingsactie;
 • Donateur: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bijdrage levert aan een Inzamelingsactie door een Donatie te doen;
 • Donatie: een financiële bijdrage aan een Inzamelingsactie door een Donateur in de vorm van een schenking;
 • Donatie-overeenkomst: de overeenkomst tussen de Donateur en de Amstel Uitvaarten ten behoeve van een Inzamelingsactie;
 • Gebruiker: de Initiatiefnemer, de Opdrachtgever, de Donateur of iedere andere rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die gebruikt maakt (van een) van de Diensten van Amstel Uitvaarten;
 • Gebruiksvoorwaarden: de bepalingen uit het onderhavig document;
 • Initiatiefnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het intakeformulier op Uitvaartdonatie.nl heeft ingevuld om gebruik te maken van de Diensten van Amstel Uitvaarten;
 • Kosten: Platformkosten en Uitvaartkosten gezamenlijk;
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die enige dienstverlening en/of levering met betrekking tot een uitvaartverzorging opdraagt of heeft opgedragen;
 • Overeenkomst: Donatie-overeenkomst, Plaatsingsovereenkomst en Uitvaartovereenkomst gezamenlijk;
 • Partijen: Gebruiker en Amstel Uitvaarten gezamenlijk;
 • Plaatsingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Amstel Uitvaarten en de Initiatiefnemer die ziet op dienstverlening door Amstel Uitvaarten in verband met de Inzamelingsactie;
 • Platformkosten: de door de Initiatiefnemer verschuldigde kosten van 6% commissie voor het gebruik van de Diensten van Amstel Uitvaarten en Inzamelingsactie kosten van EUR 0,60 per Donatie.
 • Uitvaartdienst: alle werkzaamheden, activiteiten, Diensten en producten met betrekking tot de verzorging van een begrafenis, crematie en repatriëring zoals overeengekomen in de Overeenkomst;
 • Uitvaartdonatie.nl: de Website www.uitvaartdonatie.nl van Amstel Uitvaarten;
 • Uitvaartkosten: Alle kosten van de reeds verrichte werkzaamheden die verband houden met de uitvoering van de uitvaart en/of de overdracht naar een andere uitvaartonderneming;
 • Uitvaartondernemer: de natuurlijk of rechtspersoon, die zich verbindt de levering van zaken en/of Diensten met betrekking tot een uitvaartverzorging overeenkomstig de wensen van de Opdrachtgever, te doen verzorgen;
 • Uitvaartovereenkomst: de tussen Opdrachtgever en Amstel Uitvaarten tot stand gekomen overeenkomst tot levering van de Uitvaartdienst.

Artikel 2 – Overeenkomsten

 1. Op de Overeenkomst zijn de artikelen 1, 3, 4, 10, 13, 14, 15, 16, 17 en 18 van toepassing.
 2. Op de Plaatsingsovereenkomst is artikel 7 van toepassing.
 3. Op de Donatieovereenkomst zijn de artikelen 8, 9 en 12 van toepassing.
 4. Op de Uitvaartovereenkomst zijn de artikelen 5, 6, 9, 11 en 12 van toepassing.

Artikel 3 – Gebruiksvoorwaarden

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Uitvaartovereenkomst, op de Plaatsingsovereenkomst, op de Donatieovereenkomst en op ieder gebruik van de Diensten van Amstel Uitvaarten.
 2. Door gebruik te maken van de Diensten verklaart de Gebruiker zich bekend en akkoord met de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden.
 3. Het gebruik van de Uitvaartdonatie.nl en de Diensten is beperkt tot hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is omschreven.
 4. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 5. Overal waar “hij” staat, kan ook “zij” gelezen worden.

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. Uitvaartdonatie.nl is een online doneerplatform dat uitsluitend gebruikt wordt voor (het verzorgen van) uitvaarten.
 2. Een Initiatiefnemer kan via Uitvaartdonatie.nl een Inzamelingsactie starten.
 3. Om een Inzamelingsactie te starten maakt de Initiatiefnemer een Inzamelingsactie aan op Uitvaartdonatie.nl. Indien de Initiatiefnemer alle verplichte velden van het intakeformulier ingevuld heeft en akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden stuurt Amstel Uitvaarten een mail naar het opgegeven mailadres met een link om het e-mailadres van de Initiatiefnemer te bevestigen. De in het intakeformulier verzochte gegevens dienen volledig en naar waarheid te zijn ingevuld.
 4. Na het bevestigen van dit e-mailadres zal de Inzamelingsactie door Amstel Uitvaarten worden beoordeeld om te bepalen of de Inzamelingsactie aan de voorwaarden voldoet.
 5. Tussen Amstel Uitvaarten en de Initiatiefnemer komt een Plaatsingsovereenkomst tot stand op het moment waarop Amstel Uitvaarten de Inzamelingsactie op Uitvaartdonatie.nl wordt gepubliceerd.
 6. Tussen Amstel Uitvaarten en de Opdrachtgever komt een Uitvaartovereenkomst tot stand op het moment waarop Amstel Uitvaarten goedkeuring ontvangt van de Opdrachtgever, doch in ieder geval op het moment dat Amstel Uitvaarten begint met de uitvoering van de Uitvaartdienst.
 7. De Inzamelingsactie pagina van een lopende Inzamelingsactie zal publiekelijk beschikbaar zijn op het internet. Dit betekent dat de Inzamelingsactie altijd openbaar is en dat iedereen de pagina kan zien.
 8. De Gebruiksvoorwaarden zijn voor elke Inzamelingsactie van toepassing; ook indien nadien een vervangende Opdrachtgever voor eenzelfde Uitvaartdiensten optreedt.
 9. De Overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten.
 10. Het ontbreken van een schriftelijke Overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van Partijen om aan te tonen, dat op andere wijze een Overeenkomst, met gelijktijdige opgave van de inhoud van die Overeenkomst, tot stand is gekomen. Ook in dat geval zullen de Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.
 11. Eventuele eigen voorwaarden van de Gebruiker zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van de Dienste n en de rechtsverhouding tussen Amstel Uitvaarten en de Gebruiker.
 12. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amstel Uitvaarten is de Gebruiker niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst of uit het gebruik van de Diensten aan derden over te dragen.
 13. Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten van de Gebruiker in het kader van Uitvaartdonatie.nl:
  • niet op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn,
  • geen inbreuk maken op de rechten van Amstel Uitvaarten of rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of privacy rechten.

Artikel 5 – Uitvaartondernemer

 1. Via Uitvaartdonatie regelt in beginsel Amstel Uitvaarten de uitvaart.
 2. Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden gaat de Opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden van Amstel Uitvaarten.
 3. De Opdrachtgever kan na het aanmaken van de Inzamelingsactie voor een andere Uitvaartondernemer kiezen.

Artikel 6 – Platformkosten

 1. Indien Amstel Uitvaarten de uitvaart verzorgt, is aan het gebruik van de Dienst geen vergoeding verbonden.
 2. Indien de Opdrachtgever na het aanmaken van desbetreffende Inzamelingsactie voor een andere Uitvaartondernemer wil kiezen, worden alle Platformkosten in rekening gebracht.

Artikel 7 – Initiatiefnemer

 1. De Initiatiefnemer is 18 jaar of ouder, of heeft schriftelijke toestemming van zijn ouders/verzorgers, welke op eerste aanvraag van Amstel Uitvaarten dient te worden verstrekt bij gebreke waarvan Amstel Uitvaarten het recht heeft de Inzamelingsactie te beëindigen.
 2. De Initiatiefnemer zal uitsluitend een Inzamelingsactie aan maken onder eigen naam.
 3. De Initiatiefnemer zal uitsluitend een Inzamelingsactie aanmaken die gericht is op (het verzorgen van) uitvaarten.
 4. De Initiatiefnemer is verantwoordelijk voor zijn Inzamelingsactie op Uitvaartdonatie.nl. In de Inzamelingsactie zal uitsluitend eerlijke en accurate informatie staan.
 5. De Initiatiefnemer zal geen materiaal op de Inzamelingsactie pagina plaatsen die in strijd is met wet- en regelgeving op welke wijze dan ook.
 6. De Initiatiefnemer zal geen materiaal op de Inzamelingsactie pagina plaatsen die pornografisch, smadelijk, lasterlijk, haatdragend, discriminerend en/of obsceen is.
 7. De Initiatiefnemer zal geen materiaal op de Inzamelingsactie pagina plaatsen die naar het oordeel van Amstel Uitvaarten een onacceptabel risico kan vormen voor de reputatie van Amstel Uitvaarten.
 8. De Initiatiefnemer zal geen tegenprestatie aan bieden of in het vooruitzicht te stellen voor een Donatie.

Artikel 8 – Donateur

 1. De Donateur is 18 jaar of ouder, of heeft schriftelijke toestemming van zijn ouders/verzorgers, welke op eerste aanvraag van Amstel Uitvaarten dient te worden verstrekt bij gebreke waarvan Amstel Uitvaarten het recht heeft de Inzamelingsactie te beëindigen.
 2. De Donateur kan via Uitvaartdonatie.nl doneren ten behoeve van een Inzamelingsactie.
 3. De Donateur staat er jegens Amstel Uitvaarten voor in dat de door hem/haar verstrekte informatie bij het maken van een Donatie (waaronder (persoons)gegevens) correct en compleet is. Indien deze gegevens onjuist en/of onvolledig zijn, dan behoudt Amstel Uitvaarten zich het recht voor om de Donaties terug te storten. Zij zal tot terugstorten overgaan nadat zij per mail gemeld heeft dat de gegevens ontbreken en deze gegevens niet voor de dag van uitbetaling zijn aangepast naar de correcte gegevens. Amstel Uitvaarten zal bij mogelijke malversaties of oplichting aangifte doen bij de politie.

Artikel 9 – Doneren

 1. De Donaties worden al dan niet publiekelijk weergegeven. Als de Donaties zichtbaar zijn, betekent dit dat iedereen de Donatie(s) kan zien.
 2. Amstel Uitvaarten neemt de Donaties in ontvangst en houdt deze in beheer.
 3. De Donaties zijn uitsluitend te gebruiken voor de betreffende Inzamelingsactie.
 4. Indien het Doelbedrag is behaald, keert Amstel Uitvaarten het overtollig saldo uit aan de Opdrachtgever.
 5. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor eventuele belastingen of kosten die betaald moeten worden over de Donaties die hij of zij ontvangt via Uitvaartdonatie.nl.
 6. Donaties zijn onherroepelijk. Amstel Uitvaarten kan slechts in incidentele gevallen besluiten om Donaties terug te storten.
 7. Mocht Amstel Uitvaarten besluiten tot het terugstorten van Donaties aan de Donateurs, dan zal de Donateur aan Amstel Uitvaarten de Platformkosten verschuldigd zijn.

Artikel 10 – Rechten en plichten van Amstel Uitvaarten

 1. Amstel Uitvaarten biedt uitsluitend een online platform aan voor Inzamelingsactie s die gericht zijn op (het verzorgen van) uitvaarten en kan niet garanderen dat het Doelbedrag wordt behaald.
 2. Amstel Uitvaarten is bevoegd Inzamelingsactie s en/of Gebruikers te weigeren, zowel bij aanvang van een Inzamelingsactie als tussentijds, indien Amstel Uitvaarten onregelmatigheden constateert of een vermoeden van onregelmatigheden bestaat.
 3. Amstel Uitvaarten behoudt zich het recht voor om zonder verdere of nadere aankondiging (een deel van) de Inzamelingsactie pagina te verwijderen na melding door een derde van inbreuk op de rechten van die derde op enig op de Inzamelingsactie pagina geplaatst beeld- en/ of geluidsmateriaal.
 4. Indien Amstel Uitvaarten aanwijzingen (van derden) ontvangt dat de Gebruiker in strijd handelt met het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden is Amstel Uitvaarten bevoegd om de Gebruiker de verdere toegang tot de Diensten te ontzeggen en alle overige maatregelen te treffen die Amstel Uitvaarten nodig acht om verder misbruik te voorkomen, onverminderd het recht van Amstel Uitvaarten om de door of in verband met de bedoelde handeling door Amstel Uitvaarten geleden schade op Gebruiker te verhalen.
 5. Voor zover Amstel Uitvaarten gerede twijfel heeft over de betrouwbaarheid van de Inzamelingsactie, is zij gerechtigd om de Donaties aan de Donateurs onder aftrek van Kosten terug te storten. Amstel Uitvaarten kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden.
 6. Amstel Uitvaarten doet er alles aan om Uitvaartdonatie.nl goed te laten functioneren en beschikbaar en online te houden maar kan dit niet garanderen. Amstel Uitvaarten zal al het redelijke doen wat van haar verwacht mag worden om zich in te spannen dat de Diensten geleverd kunnen worden. Amstel Uitvaarten garandeert in verband met de aard van de Diensten uitdrukkelijk niet:
  1. dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn,
  2. dat de Diensten aan verwachtingen en eisen van Gebruikers voldoen,
  3. dat de aangegeven maximale snelheden voor dataverkeer altijd mogelijk zullen.
 7. Amstel Uitvaarten is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking aan de Gebruiker wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen in de Diensten en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan door de Gebruiker te beperken en/of wijzigingen aan te brengen en onderhoud te plegen aan de Website.
 8. Amstel Uitvaarten is eveneens gerechtigd om haar Diensten te beëindigen.

Artikel 11 – Ontbinding Uitvaartovereenkomst

 1. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, heeft Amstel Uitvaarten het recht om de Uitvaartovereenkomst met de Opdrachtgever te ontbinden in geval van faillissement, surséance van betaling en overlijden.
 2. Indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is, heeft Amstel Uitvaarten het recht om de Uitvaartovereenkomst met de Opdrachtgever te ontbinden in geval van ontbinding of opheffing van de Opdrachtgever.
 3. Indien de Opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens Amstel Uitvaarten niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet volledig voldoet, is Amstel Uitvaarten te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de Uitvaartovereenkomst per e-mail geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Uitvaartovereenkomst op te schorten.
 4. Indien de behoorlijke nakoming door Amstel Uitvaarten ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening en risico van Amstel Uitvaarten komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft Amstel Uitvaarten het recht de Uitvaartovereenkomst te ontbinden.

Artikel 12 – Herroepingsrecht

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. De Opdrachtgever heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Uitvaartovereenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Uitvaartovereenkomst is gesloten.
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Opdrachtgever Amstel Uitvaarten via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte te stellen van de herroeping van de Uitvaartovereenkomst.
 4. Uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van een ontbindingsverklaring als bedoeld in het vorige lid vergoedt Amstel Uitvaarten alle ontvangen Donaties - door het terugstorten van de Donaties minus de Platformkosten voor het gebruik van de Inzamelingsactie pagina.
 5. Indien de Opdrachtgever Amstel Uitvaarten heeft verzocht om direct over te gaan tot de levering van de Uitvaartdiensten (binnen de 14 dagen bedenktermijn), erkent de Opdrachtgever dat hij zijn herroepingsrecht verliest, zodra Amstel Uitvaarten de Uitvaartovereenkomst volledig heeft geleverd. Indien de Uitvaartovereenkomst nog niet volledig is geleverd, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd voor de tot aan het moment van ontbinding door Amstel Uitvaarten geleverde Uitvaartdiensten, conform de overeengekomen vergoedingen.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Van overmacht is sprake als Amstel Uitvaarten door oorzaken buiten haar schuld om niet of niet volledig kan functioneren.
 2. Amstel Uitvaarten kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekortkomingen die als gevolg zijn ontstaan en kan niet worden verplicht tot schadevergoeding.
 3. Indien de overmachtssituatie langer dan drie maanden duurt, heeft Amstel Uitvaarten als de Opdrachtgever het recht om de tussen hun vigerende Uitvaartovereenkomst te ontbinden zonder enige aanspraak op schadevergoeding.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Amstel Uitvaarten is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet of niet volledig functioneren van het externe betalingssysteem.
 2. Amstel Uitvaarten is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet- of niet volledig functioneren van Uitvaartdonatie.nl.
 3. Amstel Uitvaarten is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending door Initiatiefnemer en/of Opdrachtgever van de haar contractuele verplichtingen.
 4. De Initiatiefnemer en/of de Opdrachtgever vrijwaart Amstel Uitvaarten voor aanspraken van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot Donateurs) met betrekking tot het niet-naleven van haar verplichtingen uit de Gebruiksvoorwaarden met Amstel Uitvaarten. Onder deze vrijwaring vallen mede vorderingen betreffende een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden ten aanzien van door of namens de Initiatiefnemer en/of de Opdrachtgever op Uitvaartdonatie.nl geplaatst materiaal.
 5. Amstel Uitvaarten is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat hij is uitgegaan van door of namens Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 6. Indien door of in verband met de uitvoering van een Overeenkomst door Amstel Uitvaarten leidt tot aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Amstel Uitvaarten beperkt tot het bedrag dat Amstel Uitvaarten blijkens de betreffende creditfactuur voor de betreffende Inzamelingsactie in rekening heeft gebracht, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Amstel Uitvaarten.
 7. Amstel Uitvaarten is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van een aan Amstel Uitvaarten toe te rekenen tekortkoming. Amstel Uitvaarten is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.
 8. Iedere aansprakelijkheid van Amstel Uitvaarten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt vergoed.

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

Alle Amstel Uitvaarten logo's, teksten, beeldmerken, uitingen en broncode zijn eigendom van Amstel Uitvaarten en mogen niet door derden worden gebruikt, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend.

Artikel 16 – Privacy

 1. Amstel Uitvaarten zal zich voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Algemene Wet Gegevensbescherming (AVG) aan deze wetgeving houden.
 2. Voor de rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens en de wijze waarop van de AVG-rechten door betrokkenen gebruik kan worden gemaakt geldt de laatste versie van de Privacyverklaring van Amstel Uitvaarten, welke op Uitvaartdonatie.nl raadpleegbaar is.
 3. De Gebruiker verklaart de Privacyverklaring te hebben gelezen en is daarmee akkoord.

Artikel 17 – Wijziging

 1. Amstel Uitvaarten behoudt zich het recht om deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Amstel Uitvaarten zal een voorgenomen wijziging bekend maken op de Uitvaartdonatie.nl.
 3. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na deze bekendmaking.
 4. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden worden op Uitvaartdonatie.nl geplaatst.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst en enige andere rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Amstel Uitvaarten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de Overeenkomst of uit enige rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Amstel Uitvaarten kunnen, voor zover rechtens mogelijk, uitsluitend bij de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam aanhangig worden gemaakt.